UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Alternative strategier for arkitektonisk tenkning

Cand.philol. Siri Skjold Lexau (47) disputerer den 12. februar for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Mind the Gap. Fra utopi til kritisk kontekstualisme i samtidsarkitekturen

Med utgangspunkt i en rekke idealbymodeller trekker avhandlingen opp et felt av strategier som har vært med på å karakterisere de siste 30 årenes arkitekturteori. Ulike meningsfraksjoner profilerer gjerne sitt faglige st åsted gjennom kompromissløse ytterposisjoner, og virkeligheten fremstår som et kontinuerlig dilemma bestående av enten-eller-løsninger.

Doktoranden argumenterer for en bedre utnyttelse av handlingsrommet mellom sementerte, faglige posisjoner innen arkitekturtenkningen. Her kan Den kritiske kontekstualismen utvikles, en selv-refleksiv, byplanteoretisk og arkitektonisk strategi som opere rer i åpne sammenhenger såvel på det fysiske som det mentale plan. Da kan det skapes arkitektur og urbane konstellasjoner som er mer uavhengige av innarbeidete verdisystemer, stilpreferanser og myter om det mulige, enn det som er etabler t praksis i dag.

Personalia: Siri Skjold Lexau er født i Bergen 23. november 1951. Hun tok hovedfag i kunsthistorie i 1993. Lexau har siden arbeidet ved Seksjon for kunsthistorie, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Det historisk-filosofiske fak ultet, Universitetet i Bergen. Hun var universitetsstipendiat fra 1994 til 1998, og har fra 1998 vært førsteamanuensis ved Seksjon for kunsthistorie.

Tidspunkt og sted for disputasen: Sydneshaugen skole, auditorium B, 12. februar kl. 10.15.
Prøveforelesning: Sydneshaugen skole, auditorium B, 11. februar kl. 16.15.
Oppgitt emne: Brygger og bryggestiler i Bergen. En utprøving av begrepet 'kritisk kontekstualisme'.

Kontaktpersoner:
Førsteamanuensis Siri Skjold Lexau, tlf. 55 58 32 04 (a)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)