Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Engelsk skriveferdighet hos studenter

   

Cand.philol. Torunn Moksheim Lehmann disputerer 1. oktober for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Literacy and the Tertiary Student: Why Has the Communicative Approach Failed ?».

Norske studenter har hatt engelsk som skolefag i mange år, og de fleste mener å beherske faget godt. Likevel viser det seg at mange er meget svake i den type skriftlig engelsk som kreves i høgere utdanning og i arbeidslivet. Avhandlingen tar for seg grunnene til dette og prøver å peke på botemidler. Muntlig og skriftlig engelsk kan betraktes som to forskjellige språk. Mens talespråket bygger på naturlig språktilegnelse, er skriftspråket menneskeskapt og må læres bevisst. Fordi engelskundervisningen i norsk skole har lagt hovedvekt på muntlig kommunikasjon, mangler studentene kunnskap om skriftspråkets virkemidler. Dette må engelskundervisningen i høgere utdanning ta konsekvensene av. For å lykkes i studier og arbeidsliv trenger studentene en relativt grundig trening i skriftlig engelsk. Avhandlingen er ment å være et viktig grunnlag for engelskundervisningen i høyere utdanning og representerer samtidig en utfordring til dem som utformer norsk skolepolitikk.

Personalia:
Torunn Moksheim Lehmann er født i Haugesund i 1936. Hun tok lærerprøven ved Hamar lærerskole i 1957 og underviste ved Haukeland skole, Bergen, til 1973. I 1979 avla hun embetseksamen ved Universitetet i Tromsø med fagkretsen fonetikk, historie og engelsk. Fra 1981 har hun vært ansatt som høgskolelektor ved Statens sikkerhetsskole, nå Høgskolen Stord/Haugesund.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 1.oktober 1999, kl. 10.15 i auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Torunn Moksheim Lehmann, tlf. 52 70 27 00 (a), 52 71 13 28 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no