UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Norsk filmhumor

Cand.philol. Leif Ove Larsen vil fredag 5. februar disputere for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Moderniseringsmoro. Romantiske komedier i norsk film 1950-1965. Sjangeren, publikum, sosialhistorien.

Avhandlingen er en studie av de mest populære, romantiske komedier i norsk etterkrigsfilm. Den behandler bl.a. kjente filmer som Vi gifter oss, Støv på hjernen og Fjols til fjells, med populære skuespillere som Henki Kolstad, Inger Marie Andersen og Leif Juster. Sjangerens formale og innholdsmessige kjennetegn og utvikling blir beskrevet og analysert, og i drøftingen inndras publikum og resepsjonsforhold, filmproduksjonens vilkår og organisering, samt mer generelle samfunnsmessige strukturer og endringsprosesser. Framstillingen viser hvordan disse komedienes popularitet hos et bredt publikum kan forstås ved å plassere filmene i forhold til større historiske sammenhenger, særlig det hverdagslivet de forholdt seg til. Videre argumenteres det for at denne oftest negativt vurderte sjangeren, kan gi bidrag til en bedre forståelse av periodens sosial- og mentalitetshistorie. Forholdet mellom kjønnene står særlig sentralt i analysene. Avhandlingen belyser hvordan disse komediene tematiserte underliggende spenninger i femtitallets kjønnsrollemønsteret, samtidig som de på flere områder peker framover mot utviklingstrekk som ble synlige utover på sekstitallet.

Personalia:
Leif Ove Larsen er født i Ålesund i 1961. Han ble cand.philol. i 1990 ved Institutt for medievitenskap, UiB. Fra 1995 har han samme sted arbeidet som amanuensis. Fra 1992-1995 hadde han forskningsstipend fra Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen: Auditoriet, Ulrikke Pihls hus, 5. februar kl. 10.15.
Prøveforelesning: Auditoriet, Ulrikke Pihls hus 4.februar kl. 16.15.

Kontaktpersoner:
Cand.philol Leif Ove Larsen, tlf. 55589125 (a) / 55931193 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)