UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Løsørepant over landegrenser
Førsteamanuensis cand.jur. Berte-Elen Reinertsen Konow disputerer 19. juni for dr. juris-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Løsørepant over landegrenser»
Avhandlingen belyser hvordan regler om panterett eller tilsvarende sikkerhet i løsøregjenstander (for eksempel eiendomsforbehold) varierer fra stat til stat. Avhandlingen gir en inngående presentasjon av reglene om løsørepant i henholdsvis dansk, svensk, tysk, engelsk og amerikansk rett. Dette er stater som er sentrale handelspartnere for Norge. Det er derfor en stor fordel om långivere eller selgere som yter kreditt kjenner reglene om kredittsikring i disse landene. Kjennskap til reglene i tysk, engelsk og amerikansk rett er også viktig fordi disse landenes rett ofte brukes som mønster for mange andre staters rettsregler.
Ettersom reglene om panterett i løsøregjenstander i så stor grad varierer fra stat til stat, kan spørsmålet om hvilket lands rett som skal legges til grunn være avgjørende for utfallet av en rettstvist. Spørsmål omkring lovvalg utgjør hovedtyngden i avhandlingen. Her behandles lovvalgsspørsmål som måtte oppstå i forbindelse med panterettens stiftelse, omfang, rettsvern eller bortfall. Ettersom internasjonal privatrett er en lite utviklet rettsdisiplin i norsk rett, behandles også en del generelle problemstillinger. Avhandlingen tar videre opp enkelte problemer  i forbindelse med at pantesikrede krav skal inndrives over landegrenser.

Personalia:
Berte-Elen Reinertsen Konow er født i 1960 i Haugesund. Hun avla cand.jur. eksamen i 1988. I 1991 ble Konow universitetsstipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og har vært ansatt her siden. Hun er nå førsteamanuensis samme sted.

Tidspunkt og sted for disputasen: Lørdag 19. juni kl. 10.15 i auditorium 2 på Jusbygget (Dragefjellet).

Prøveforelesninger:Fredag 18. juni kl. 16.15 - 18: Selvvalgt emne: «Oppfyllelsesstedet som vilkår for domskompetanse ? tvistemålsloven § 25 og Luganokonvensjonen Art. 5 nr. 1.»
Oppgitt emne: «Eiendomskjøperens krav mot selger og eiendomsmegler på grunn av uriktige eller utilstrekkelige opplysninger om eiendommen i dansk, norsk og svensk rett.»

Kontaktpersoner
Berte-Elen Reinertsen Konow, tlf. 55 58 95 44 (a) og 55 32 56 89 (p), e-mail:konow@jur.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no