UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD


Elektromagnetiske bølger

Cand.scient. Daya Jiang disputerer 1. mars for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Focusing of electromagnetic waves into uniaxial crystals".

I mange ulike anvendelser er det viktig å kjenne til hvordan elektromagnetiske bølger forplantes og fokuseres i anisotrope materialer. Bølgebevegelsen i anisotrope materialer karakteriseres ved at energiforplantningen ikke skjer langs bølgefrontnormalen slik som i isotrope medier. Dessuten opptrer dobbeltbrytning som gjør at en bølge ved brytning inn i et anisotropt materiale spaltes i to bølger i ulike retninger. Disse fenomenene kompliserer analysen betraktelig. Fokusering av lys inn i énaksige anisotrope materialer blir i denne avhandlingen studert teoretisk og eksperimentelt for første gang. I sitt doktorgradsarbeid har Jiang undersøkt fokusering i optiske systemer med lavt Fresneltall og med sylindrisk eller sfærisk aberrasjon og funnet det meget overraskende resultat at det er mulig å oppnå en økning i den maksimale intensitet med et lite innslag av aberrasjoner. Dessuten har hun studert fokusering av elektromagnetiske bølger inn i dielektriske materialer og inn i énaksige krystaller og funnet god overenstemmelse mellom teoretiske beregninger og eksperimentelle målinger.

Personalia: Daya Jiang avla Cand.scient.-eksamen i fysikk ved UiB i 1996. Umiddelbart etterpå begynte hun på sitt doktorgradstudium ved Fysisk institutt, UiB, med professor Jakob J. Stamnes som veileder. Daya Jiang er nå ansatt som associate professor ved Beijing University of Posts & Telecommunications.

Tid og sted for disputasen: Mandag 1. mars kl. 13.00, Aud PI, Godskes hus, Johan Brunsgt. 12.

Kontaktpersoner: Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43.