Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Korleis oppstår meiningar?

   

Cand.polit. Simon Innvær (37) disputerer 4. desember 1999 for dr.polit.-graden ved universitetet i Bergen med avhandlinga: "Grid-group"-analysen i lys av weberiansk metodologi.

Korleis oppstår meiningane våre og korleis er dei avgrensa? Kvifor blir samanhengane mellom meiningane våre, såkalla sosiale ordenar, haldne ved like? Når me endrar syn på samanhengane i tilværet, for det hender jo, kvifor gjer me det? Sist, men ikkje minst, kvifor identifiserer me oss med ulike meiningsdannande sosiale ordenar og korleis er forholdet mellom dei? Dette er av dei meir klassiske og ambisiøse spørsmåla innan feltet sosial teori. Den såkalla "grid-group"-analysen hevdar å ha svar på alle desse spørsmåla. Innvær argumenterer for og demonstrerer kvifor teorien bør skrivast om når det gjeld korleis meiningane våre oppstår, korleis dei er avgrensa og korleis dei blir haldne ved like. I følge "grid-group"-analysen så kan forskaren stilla seg "på utsida" av aktørane si sjølvforståing og gjennomskoda det som eigentleg føregår. I motsetnad til eit slikt syn på forholdet mellom forskar og forskningobjekt, finn me ein weberiansk metodologi for konstruksjon av idealtypar som meir likestiller forskaren (og hans/hennar teori) og aktørane si sjølvforståing. Når Innvær går ut mot ideen om kollektive representasjonar og skriv teorien om i lys av ein idealtypisk metodologi, så hevdar han at teorien i beste fall kan:
1. Gjera greie for eigne føresetnader.
2. Vedgå at fakta og verdiar er uunngåelege i einkvar meiningsfull analyse.
3. På den bakgrunnen, vera medviten om at også eigen analyse uunngåeleg blir eit partsinnlegg om ein studie av sosiale aktørar. Innvær demonstrerer dette i ein analyse av den politiske kontroversen som me har hatt om førebygging av HIV og AIDS.

Personalia:
Simon Innvær er 37 år, fødd på Bømlo, og tok hovudfag i samanliknande politkk i 1991. Han arbeider no som forskar ved Folkehelsa, avdeling for samfunnsmedisin i Oslo. Frå 1991-1998 var Innvær tilsett som stipendiat og mellombels amanuensis ved Institutt for samanliknande politikk, Det samfunnsvitskaplege fakultet, Universitetet i Bergen.

Tid og stad for disputasen:
Laurdag  4. desember, klokka 10.15, Ulrike Pihls Hus.

Kontaktpersonar:
Simon Innvær, tlf. 22 04 23 62 (a). Simon.innver@folkehelsa.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no