UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Tsjekkia etter 1989

Cand.polit. Haldis Haukanes disputerer 28. mai for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga:
«Grand Dramas - Ordinary Lives. State, Locality and Person in Post-Communist Czech Society»
Avhandlinga er i hovudsak basert på datamateriale samla inn ved feltarbeid i to ulike landsbysamfunn i Sør-Bøhmen og Sør-Morava i perioden 1990-95. Den tek for seg tilhøvet mellom  lokalt forankra livssituasjonar og forteljingar på den eine sida og viktige aspekt av det post-kommunistiske regimet sin retorikk og politikk på den andre.
Gjennom å delta i lokalt sosialt liv, intervjua lokale nøkkelpersonar og samstundes følgja offentlege debattar og nasjonal politikk har Haukanes hatt høve til å fanga mangfaldet i utviklinga i Tsjekkia i dei første åra etter at kommunismen fall. Haukanes viser korleis det nye regimet  m.a. i lovgjeving og gjennom retorikk om marknadsøkonomien sin suverenitet, kom til å insistera på at "fløyelsrevolusjonen" i 1989 representerer eit radikalt brot, eit vass-skilje mellom to ulike historiske epokar. Den kommunistiske perioden vart sett i parentes som ei uheldig og øydeleggjande misforståing i nasjonen si historie, og det meste som kunne assosierast med denne perioden vart forkasta eller latterleggjort. På lokalt plan fann Haukanes at regimet sine bodskap om brot stundom vart reproduserte. Oftare vart dei likevel imøtegått og utfordra.
Retorikken om brot står dessutan i skarp kontrast til folk si trong og evne til å skapa kontinuitet, både identitetsmessig og i lokale sosiale relasjonar.
Haukanes viser korleis lokal tilhøyrsle og kvardagsliv er súrleg viktige ressursar i folk sitt arbeid med å skapa kontinuitet. Samstundes er noko av grunnlaget for kontinuiteten på lokalt plan å finna i landet si positive nasjonaløkonomiske utvikling i dei første åra etter 1989. Låg arbeidsløyse kombinert med ei brukbar reallønsutvikling gjorde det mogeleg for folk å bli verande på heimstaden sin, oppretthalda tradisjonelle samvúrsformer og gjeremål, og vedlikehalda eit lokalt moralsk fellesskap.

Personalia: Haldis Haukanes er fødd i 1962 og oppvaksen i Samnanger utanfor Bergen. Ho tok hovudfag i sosialantropologi i 1992, og har sidan 1993 vore tilsett som stipendiat ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.

Tid og stad for disputasen: Fredag 28.05. kl. 10.15 i auditoriet i Ulrike Pihls hus.

Kontaktpersoner:
Haldis Haukanes, tlf. 55 58 92 59 (a), tlf. 55 32 67 64 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no