UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Havstrømmer i nordlige farvann

Cand.real. Peter Mosby Haugan disputerer 26. mars 1999 for dr.philos. -graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

On transports of mass, heat and carbon in the Arctic Mediterranean

Avhandlingen dreier seg om havstrømmer i området fra Nord-Atlanteren til Arktis. Det er store naturlige variasjoner av isdekke, strøm, temperatur og saltholdighet i nordområdene. Haugan har beregnet hvor stor varmetransport som kommer inn i de nordiske hav sydfra. Han har videre studert hvordan varmen spres inn i Barentshavet og nordover vest for Svalbard, samt hvordan varme avgis til atmosfæren.
På tilsvarende måte er transport av karbon studert. Opptak av CO2 fra atmosfæren skjer primært på grunn av avkjøling i overflaten. Karbontransporten i området er dominert av tilførsel fra syd og omdanning av overflatevann til dypvann. Transport fra overflaten til dypet i Grønlandshavet er påvist å kunne foregå i små vertikale søyler som dekker en meget liten del av arealet. Innstrømning til Barentshavet er studert bl.a. ut fra strømmålingsdata. Det er stor vanntransport til Polhavet gjennom Barentshavet, men gjennom Barentshavet blir vannet sterkt avkjølt på de grunne sokkelområdene før den når inn under isen i Polhavet. I Vest-Spitsbergen-strømmen transporteres mye varme raskt nordover langs skråningen av kontinentalsokkelen med mindre tid til avkjøling. Disse forholdene har betydning bl.a. for stabiliteten av isdekket i Arktis og dermed for det globale klimaet.

Personalia: Peter M. Haugan er født i Bergen i 1958. Han tok cand.real. eksamen i 1982. Han har fra 1997 vært førsteamanuensis ved Universitetsstudiene på Svalbard og Geofysisk Institutt.

Prøveforelsninger: Torsdag 25. mars 1999 kl. 09.15 selvvalgt emne: "Direct Storage of C02 in the Ocean"
Torsdag 25. mars 1999 kl. 11.15 oppgitt emne: "Air-Sea-Ice-Ocean Dynamics and Coupling in the Marginal Ice Zone"
Sted: Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS), Longyearbyen.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 26. mars kl. 1015 ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS), Longyearbyen.

Kontaktpersoner: Peter M. Haugan tlf. 79 02 33 38, e-post peter@unis.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a).