UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD


 

Evalueringer av kulturlandskap
Cand.polit. Bjørg Lien Hanssen disputerer 4. juni 1999 for dr.polit-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Values, Ideology and Power Relations in Cultural Landscape Evaluations"
Avhandlingen handler om hvordan evalueringsprosessen av kulturlandskap foregår, og hvilke verdisyn, ideologi og maktforhold som kommer til uttrykk. Avhandlingen viser den makt eksperter har i planprosessen til å legge inn spesielle historiske og kulturelle forusetninger og verdier (estetiske, etiske og vitenskaplige interesser) som feilaktig blir uttrykt som selvinnlysende eller universale. I mange deler av verden blir landskap oftest betraktet som enten selvinnlysende og udiskutabelt verdifulle - eller av mindre interesse.
Tekstanalyser av norske plandokumenter for forvaltning og vern av kulturlandskap danner basis for empirien, og er i hovedsak konsentrert om en kritisk analyse av tekstmaterialet fra det nasjonale prosjektet "Verdifulle kulturlandskap i Norge" som ble satt i gang av Miljøverndepartementet i 1992. Dette offentlige prosjektet velger ut og graderer det som kalles "verdifulle" kulturlandskap i en nasjonal  sammenheng. Avhandlingen fremhever problematikken bl.a. rundt "objektive" klassifiseringer av en nasjons kulturlandskap, spesielt siden prosjektet i hovedsak er basert på èn profesjons (botanikeres) forståelse av både natur- og kulturinteresser. Enkelt sagt kan en hevde at noen få eksperter i stor grad avgjør hva som er verdifullt for oss alle.

Personalia: Bjørg Lien Hanssen kommer fra Solund i Sogn og Fjordane, og bor i dag i Fjell kommune utenfor Bergen. Hun tok hovedfag i geografi ved Institutt for geografi, UiB, i 1992, og fikk i 1994 dr.grads stipend fra NFR.

Tidspunkt og sted for disputasen: 4. juni kl. 10.15 i stort auditorium, U. Phils hus.

Kontaktpersoner:
Bjørg Lien Hanssen, tlf. 55 95 93 80 (a), tlf. 56 33 26 78 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no