UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Foreldrenes røyking påvirker barnas røykestart
Cand. polit. Christine Friestad disputerer 3. juni for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Social psychological approaches to smoking".
Avhandlingen viser røykevanenes utvikling i ungdomsårene. Den viser bl.a. at jenter begynner å røyke 1-2 år tidligere enn gutter, men at denne kjønnsforskjellen senere jevnes ut. Både for gutter og jenter er foreldrenes røyking den viktigste prediktoren for egen røykestart. Avhandlingen viser at ungdom bekymrer seg for helsekonsekvensene ved røyking og at dette har betydning for deres beslutning om å prøve å slutte. Røyking er totalt sett knyttet til både positive og negative egenskaper, og hva som vektlegges er viktig både for ens holdninger til røykerestriksjoner og for hvordan man forholder seg til egen røyking. Avhandlingen bidrar med dette til økt kunnskap om de sosiale rammene rundt røyking.

Personalia
Christine Friestad er født 21.09.70. Hun avla hovedfagseksamen i psykologi ved Universitetet i Trondheim i 1994. Hun har vært NFR-stipendiat ved Hemil-senteret i Bergen i perioden 1995-1998, og arbeider nå som forsker ved Forskningsstiftelsen FAFO i Oslo.

Tidspunkt og sted for disputas: Torsdag 3. juni kl. 10.15, Store Auditorium, Christies gate 12,1. etg.

Prøveforelesninger: Onsdag 2. juni kl. 16.15 og 17.15, Store Auditorium, Christies gate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner
Cand.polit. Christine Friestad, tlf 22 08 86 00 (a).
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no