UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Stoffskiftet i hjernekreftceller

Cand. Med. Torunn Fiskerstrand disputerer 25. juni for dr.philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Homocysteine Remethylation and Cobalamin Metabolism in Human Glioma Cells».
Normale celler omdanner effektivt homocystein til metionin i en reaksjon som er avhengig av vitaminene B12 (cobalamin) og folat. I noen typer kreftceller derimot, er denne omsetningen hemmet, og cellene er derfor mer avhengige av å få tilført metionin utenfra enn normale celler. For lavt metioninnivå inne i cellen vil føre til at cellen dør. Avhandlingen bygger på studier av humane hjernekreftceller med ulik evne til å omsette homocystein til metionin.
I avhandlingen er det vist at lav omsetning av homocystein til metionin i en type kreftceller skyldes svikt i cellens vitamin B12 funksjon. Denne biokjemiske endringen i cellene ser ut til å oppstå relativt sent i kreftutviklingen. Slike forskjeller mellom kreftceller og normale celler kan utnyttes i kreftbehandling. Det er gjort forsøk som viser at kost med lavt innhold av metionin eller stoff som senker blodets nivå av metionin kan hemme både vekst og spredning av kreftsvulster.  En annen strategi vil være å hemme omsetningen av homocystein til metionin ved å inaktivere vitamin B12 med ulike medikament.
Cellegiften metotrexat og anestimiddelet lystgass (N2O) ble i avhandlingen primært brukt som redskap for å kunne studere stoffskiftet av homocystein og B12, men studiene ga også ny kunnskap om disse medikamentenes virkemåte. Det ble blant annet påvist at metotrexat blokkerer omsetningen av homocystein til metionin. Dette kan ha betydning både for virkning av metotrexat på kroniske betennelsessykdommer samt for medikamentets bivirkninger.

Personalia:
Torunn Fiskerstrand er fra Ålesund, men bor nå i Bergen. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992. Avhandlingen utgår fra Institutt for farmakologi hvor hun i perioden 1993-96 var NFR stipendiat og 1996-97 universitetsstipendiat.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 25. juni kl. 10.15 i Store auditorium, Haukeland Sykehus.

Kontaktpersoner:
Torunn Fiskerstrand, tlf. 55315949.  Mobil: 92 03 39 65, epost: torunn.fiskerstrand@farm.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no