UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Gassutveksling  i De nordiske hav.

Cand. Scient Eva Falck disputerer tirsdag 15. juni for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«On the behaviour of oxygen in the euphotic zone of the Nordic Seas and on carbon and nutrients in the Northeast Water Polynya mixed layer.»

Avhandlingen tar for seg fordelingen av oksygen, karbon, nitrat og fosfat i det øvre lag av havet der det er nok lys til at fotosyntese kan finne sted. Karbon, nitrat og fosfat blir tatt opp av fytoplankton i produksjonen av organisk materiale, mens oksygen blir produsert. Ved målinger av disse stoffene kan man utlede en verdi for hvor stor biologisk produksjon som finner sted i et bestemt område. Fordelingen av disse stoffene og endringene i deres konsentrasjon styres av fysiske og biologiske prosesser. Flere målinger over tid gir endringer i konsentrasjon, og ved å korrigere disse for eventuelle fysiske prosesser vil de resterende endringene ha biologiske årsaker. Beregninger av fysiske prosesser, f.eks. gassutveksling mellom hav og atmosfære, som virker inn på stoffenes konsentrasjoner i det øvre vannlag, er gjort for De nordiske hav (Grønlandshavet, Norskehavet og Islandshavet) og Nordøstvannet Polynyaen, sistnevnte er et område med åpent vann omgitt av is utenfor nordøstkysten av Grønland.

Personalia: Eva Falck er født og oppvokst i Bergen. Hun tok cand. scient eksamen ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, i 1993. Etter å ha arbeidet på Havforskningsinstituttet, ble hun i mars 1996 ansatt som stipendiat i kjemisk oseanografi ved Senter for miljø- og ressursstudier og Geofysisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen: Tirsdag 15. juni 1999, kl. 10.00, Auditoritet, Østfløyen,Geofysisk institutt, Jahnebakken 3

Kontaktpersoner: Eva Falck, tlf 55 58 43 23 (a) 55 28 81 19 (p), e-mail: eva.falck@smr.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no