UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD
 

Hvorfor er noen fjorder fisketomme?

Ketil Eiane  disputerer fredag 23. april 1999 for dr.scient.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Pelagic food webs: structuring effects of different environmental forcing"

I avhandlingen viser Eiane hvordan miljøaspekter strukturerer den marine næringskjeden. De fleste fjorder på Vestlandet har bassengvann av atlantisk opphav. Dette vannet er klart, slik at lyset når ned på store dyp. Fjordene av denne typen har store forekomster av fisk. Fjorder hvor bassengvannet har stor innblanding av kystvann er mørkere fordi lyssvekkingen her er høy. I slike fjorder er det lite fisk, men maneter, kopepoder og pilorm forekommer i stort antall. I motsetning til disse er fisken avhengig av lys for å kunne lokalisere byttedyr. Eiane argumenterer i sin avhandling for at fiskepopulasjoner ikke etablerer seg i vannmasser med høy lyssvekking.

Personalia: Ketil Eiane er født i 1968 i Stavanger og oppvokst på Bryne.  Siden høsten 1995 har Eiane vært ansatt som stipendiat og senere som forsker, ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi ved Universitetet i Bergen. Han har i perioden vært tilknyttet Norges Forskningsråds MARE COGNITUM-prosjekt og det EU-finansierte TASC prosjektet.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 23. april 1999, kl. 10.15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner: Cand.scient. Ketil Eiane, tlf. 55 58 46 23 (a), 55 96 27 10, (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit. tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)