UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Modernisering og ledelse
Cand. Polit. Haldor Byrkjeflot disputerer  21. mai 1999 for dr.polit. med avhandlingen:
Modernisering og Ledelse ? om samfunnsmessige betingelser for demokratisk lederskap.
I avhandlingen retter Byrkjeflot et komparativt og historisk søkelys mot ledelse i  Tyskland, USA og Norge. Det profesjonelle idealet, som har vært framherskende i USA, kjennetegnes ved at ledelse oppfattes som en egen profesjon. Det faglige ledelsesidealet, som har vært viktigere i Tyskland, framhever betydningen av at man er kompetent på det virksomhetsområdet man er satt til å lede. I Norge har det skjedd en utvikling bort fra den tyske og i retning av den amerikanske modellen for ledelse. Dette er ikke bare en konsekvens av at den norske befolkningen er "amerikanisert" i kulturell forstand. Vi er mindre autoritetstro. Dialog, forhandling og selvstendighet er viktige verdier, samtidig som lydighet og lojalitet oppfattes negativt. Det moderne Norge kjennetegnes ved kompleksitet og verdipluralisme, og det stilles sterke krav til borgerne, medarbeidene og lederne om å utvikle og vedlikeholde tillitsrelasjoner. Tidligere kunne man i større grad ta slike relasjoner for gitt, da man kjente hverandres verdier, erfaringsbakgrunn og arbeidsoppgaver. Ledere i offentlige og private virksomheter kan dra nytte av erfaringer fra frivillige organisasjoner og sosiale bevegelser.
Her har man lagt stor vekt på kommunikasjonen mellom lederne, medlemmene og borgerne, samtidig som selvstendighet og integritet har vært oppfattet som viktige verdier.

Personalia: Haldor Byrkjeflot (40) er født i Namsos og oppvokst i Naustdal i Sunnfjord. Han har samfunnsvitenskapelig hovedfag fra Universitetet i Bergen og er for tiden forsker ved LOS-senteret, UiB.

Tid og sted for disputas: Fredag 21.5. kl. 10.15. Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gt. 1, store auditorium.

Prøveforelesning samme sted torsdag 20.5. kl. 15.15-16.00  med tittelen "Kunnskaps- og verdidimensjonen i moderne ledelsesbegreper".

Kontaktpersoner:
Haldor Byrkjeflot, tlf. 55 58 39 00/55 33 05 33, Haldor.byrkjeflot@los.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), ronnaug.tveit@info.uib.no.