UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD


 

Klager ved Den europeiske menneskerettighets-domstolen

Amanuensis Arnfinn Bårdsen disputerer 8. mai 1999 for dr. juris.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Krenkelser og klager? vilkårene for realitetsbehandling av private klager ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen"
Avhandlingen tar utgangspunkt i at Den europeiske menneskerettighetskonvensjon i dag har vesentlig betydning for europeisk rettsutvikling. En viktig årsak til dette er dens nokså unike gjennomføringssystem: Den som mener at det har skjedd en krenkelse av hans rettigheter og friheter i henhold til konvensjonen, kan påklage forholdet til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. En fellende dom er folkerettslig bindende for den innklagede stat, og det kan også inntre erstatningsansvar.
Skal Mennskerettighetsdomstolen kunne ta stilling til en klage, må imidlertid en rekke vilkår være oppfylt. Ca. 80 prosent av klagene oppfyller ikke vilkårene, og blir avvist. I avhandlingen foretas det en inngående, rettsdogmatisk analyse av disse vilkårene for realitetsbehandling. Sentrale emner er bl.a. partsevne og klageinteresse, Domstolens kompetanse i sak, rom og tid, kravet om at klageren først må ha uttømt alle nasjonale rettsmidler, klagefristen og spørsmålet om avvisning av åpenbart grunnløse klager.

Personalia:
Arnfinn Bårdsen er født i 1966 i Stavanger. Han ble cand.jur. ved Det juridiske fakultet i Bergen våren 1992, og har siden vært ansatt som amanuensis samme sted, i 1998 med doktorgradsstipend fra Norges forskningsråd. I 1994-1995 arbeidet han som dommerfullmektig ved Jæren sorenskriverembete.

Prøveforelesninger: Fredag 7. mai 1999 kl. 14.15-16:
Oppgitt emne: "Gjennomføring av økonomiske, sosiale og kulturelle konvensjonsbaserte menneskerettigheter i nasjonal rett sammenlignet med gjennomføring av sivile og politiske."
Selvvalgt emne: "Oppreisningserstatning ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen".

Tidspunkt og sted for disputasen: Lørdag 8. mai 1999 kl 10.15 i auditorium 2, Jusbygget (Dragefjellet)

Kontaktpersoner:
Arnfinn Bårdsen tlf. 55 58 95 86 (a), 55 31 39 36 (p), e-mail: arnfinn.bårdsen@jur.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)