UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD


Effekten av arbeidsmarkedtiltak

Cand. polit. Arild Aakvik disputerer 26. mars for dr. polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Five Essays on the Microeconometric Evaluation of Job Training Programs.

Avhandlingen utvikler nye metoder for evaluering av attførings- og arbeidsmarkedstiltak og gir ny innsikt i effekten av tiltakene. Det teoretiske bidraget har vært å formulere økonometriske modeller for estimering av tiltakseffekter når disse varierer fra person til person. Personer som deltar på tiltak kan være systematisk forskjellige fra ikke-deltakere. Metodene som er utviklet, justerer for at individene i de to gruppene kan være forskjellig både med hensyn til observerbare og uobserverbare faktorer.
Det empiriske bidraget har vært å anvende de økonometriske metodene på norske data. Effekten av tiltak med hensyn på økt mulighet for å komme i jobb, analyseres ved å sammenligne arbeidsmarkedshistoriene til personer med og uten tiltak. I utgangspunktet kan det virke som en fornuftig politikk at så mange attføringsklienter som mulig gjennomfører attføringstiltak. Målene med disse tiltakene er å få flest mulig ut i arbeid. På den annen side, de som lett lar seg attføre, er også de som ofte klarer seg best uten attføringstiltak. I så måte kan attføring for denne gruppen vise seg å være lite hensiktsmessig fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. Aakvik finner i sine studier at effekten er størst for personer som i utgangspunktet står svakt på arbeidsmarkedet. Personer som står sterkere på arbeidsmarkedet, har ofte ingen effekt av tiltakene.

Personalia: Arild Aakvik (32) er fra Husnes i Kvinnherad og jobber nå som forsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen. I tillegg er han tilknyttet Center for Social Policy Evaluation ved University of Chicago, USA. Under sitt arbeid med doktorgraden var han ansatt som universitetsstipendiat.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 26. Mars kl. 13.15 i Ulrike Phils Hus.
Prøveforelesning holdes samme dag kl. 10.15, samme sted.

Kontaktpersoner:
Arild Aakvik, tlf. 55959500 (a), 55168063 (p).
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)