Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Interiører og identitet: Skaping og vern

   
Førsteamanuensis Eva Reme disputerer 11. desember for dr.art-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "De biografiske rom. Konstruksjon og konservering av selvbilder".

Avhandlingen diskuterer spenningsfeltet mellom mennesker og ting. Sentrale spørsmålsstillinger berører hvordan ting inngår i ulike menings- og handlingssammenhenger, og på den måten er med å konstituere biografiske beretninger på individuelt og kollektivt nivå. Gjennom et tidsperspektiv som strekker seg fra midten av forrige århundre og frem til i dag søkes det å få grep om både brudd og kontinuitet i den materielle biograferingen. Hovedtemaene omhandler skaping og omforming av selvportrett, utforsking og gjenerobring av rom, steder og livsmønstre. Til bunn for analysene ligger en gjennomgang av ulike perioders diskurser knyttet til utforming og forståelse av hjem og privatsfære.

Personalia:
Eva Reme er født i Bergen i 1955. Hun tok historisk-filosofisk embetseksamen i 1989. I 1990 fikk hun doktorgradsstipend fra Universitetet i Bergen. Hun har siden vært tilknyttet Institutt for kulturstudier og kunsthistorie (IKK). I 1997 fikk hun førstekompetanse i etnologi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.12.1999, kl. 10.15, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1.

Kontaktpersoner:
Eva Reme, tlf. 55 58 22 15, epost: Eva.Reme@ikk.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no