Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Beregningsverktøy for bassengsimulering

   

Cand. Scient. Hilde Reme disputerer 3. desember for Dr. Scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The Preconditioning and Multi-Point Flux Approximation Methods for solving Secondary Oil Migration and Upscaling Problems".

I denne avhandlingen er det utarbeidet et beregningsverktøy for bassengsimulering. I bassengsimulering studeres transporten av olje og gass. Dette er en prosess som foregår langt under jordoverflaten i oppsprukne porøse bergarter, og som strekker seg over flere kilometer. En slik prosess kan ta opptil millioner av år. Hovedhensikten med å studere denne prossesen er å kartlegge hvor oljen og gassen samles, danner reservoarer og kan pumpes opp.

Siden det i denne avhandlingen er antatt at sprekkene/forkastningene har høyere ledeevne enn resten av bergarten, vil det meste av olje- og gasstransporten vaere tilknyttet disse områdene. For å kunne oppnå et mest mulig korrekt stemningsbilde har vi delt bergarten inn i ulike områder. Størrelsen på disse områdene kan variere mye. I nærheten av sprekkene/forkastningene, hvor mesteparten av transporten foregår, benyttes svært små områder. Hvorvidt vi klarer å bestemme hvor oljen og gassen samles avhenger av denne inndelingen av området, samt at vi klarer å følge transporten av olje og gass mellom disse ulike områdene.

Personalia:
Hilde Reme er født i Mandal i 1971. Hun er oppvokst i Åvik i Lindesnes kommune. Våren 1996 avla hun cand. Scient. eksamen i anvendt matematikk ved Matematisk institutt, UiB. September samme år ble hun opptatt som dr. scient. student ved instituttet. Hele stipendiatperioden (1996-1999) har blitt finansiert av Norsk Hydro.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 3. desember 1999, Auditorium Pi, Godskes hus, Johannes  Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Cand. scient. Hilde Reme, tlf. 55 58 48 65 (a) tlf. 55 31 14 53 (p).
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no