Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Klimahistorie fra dryppsteiner og kalkalger

   
Henriette Linge disputerer torsdag 16. desember for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Isotopic studies of some northern Norwegian speleothems and calcareous algae from Svalbard".
Avhandlingen er knyttet til bruken av dryppstein og marine kalkalger i rekonstruksjon av tidligere tiders klima. Forskning på fortidens klima har blant annet som hensikt å undersøke om de naturlige klimavariasjonene er større enn de menneskeskapte. Dryppstein (speleothemer) består av kalsium karbonat (kalkstein). I Norge kan disse bare dannes i isfrie perioder slik som under dagens forhold. Ved å aldersbestemme dryppstein med uranseriemetoden kan man finne eldre perioder som hadde tilsvarende dagens klima. Videre kan man studere temperaturvariasjoner innenfor disse periodene ved å måle variasjoner i oksygenisotoper. Grotter har konstant lufttemperatur året rundt, som er tilnærmet lik årsmiddeltemperaturen på overflaten. Fordi utfellingen av dryppstein er knyttet til temperatur, ved at andelen tunge oksygenisotoper er større når temperaturen er lav, kan man finne hvordan grottetemperaturen, og dermed årsmiddeltemperaturen, har endret seg tilbake i tid. I avhandlingen inngår to dryppsteiner som går tilbake til 8000 år før nåtid, og en stein som ble dannet for mellom 124 000 og 105 000 år siden. For de siste 8000 år viser resultatene at variasjoner i klimaet har skjedd på tiårs- og hundreårsskala. I varmeperioden fra 124 000 til 119 000 år siden finner man også like hurtige variasjoner.
Kalkalger er en type rødalger som er vanlige i kalde havområder. På Svalbard er det funnet slike kalkalger i hevede marine avsetninger. I avhandlingen er kalkalgene forsøkt aldersbestemt, og resultatene indikerer at de eldste strandavsetningene på Svalbard kan være opptil 240 000 år gamle.

Personalia:
Henriette Linge er født i Molde i 1972. Hun tok cand.scient eksamen i kvartærgeologi ved Universitetet i Bergen i 1996, og ble ansatt som NFR-stipendiat ved Geologisk institutt i 1997.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.12.1999, kl. 10.15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Henriette Linge, tlf.: 55 58 35 28 (arb.)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no