UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD
 

Separasjon av vann og råolje
Cand. scient. Harald Kallevik disputerer fredag 24. september for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Characterisation of Crude Oil and Model Oil Emulsions by means of Near Infrared Spectroscopy and Multivariate Analysis."
Oljeproduksjonen på den Norske kontinentalsokkelen har forandret seg de siste årene. Mengden vann produsert og andelen tunge komponenter i råoljen er økende, og dette setter større krav til olje/vann separasjonsprosessene på plattformene. Arbeidet i avhandlingen inngår i et samarbeidsprosjekt mellom Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen, og en rekke industrielle selskaper med interesser innefor oljeutvinning. Prosjektet har tittel "Væskekarakterisering med anvendelser innen gass/olje/vann separasjon og flerfasetransport". Avhandlingen er en studie av hvordan oljens sammensetning påvirker olje/vann-separasjonen. Spesielt er de tunge oljekomponentenes evne til å stabilisere vanndråper undersøkt. Viktige verktøy brukt i arbeidet er nærinfrarød spektroskopi og multivariat analyse.

Personalia:
Harald Kallevik (29) er født i Strandebarm. Han er utdannet ingeniør i akvateknologi, og tok cand. scient. eksamen i kjemometri ved Universitetet i Bergen i 1996. Samme år ble han ansatt som NFR-stipendiat ved Kjemisk Institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 24. september 1999, kl: 10:30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allegaten 41.

Kontaktpersoner:
Cand. scient. Harald Kallevik, tlf.: 55 58 98 51 (a), 55 34 28 67 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf.: 55 58 90 43 (a), 55 12 56 91 (p)