Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Økologi til kystnære bunnfisk

Cand. scient. Åge Sigurd Høines disputerer onsdag 15. desember 1999 for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Ecology of demersal fishes at a spawning ground of Norwegian spring spawning herring".
Avhandlingen beskriver biologi og næringsøkologi til en rekke bunnfiskarter på kystområdet utenfor Karmøy i Rogaland. Dette området var et svært viktig gytefelt for sild frem til slutten av 1950-årene, mens det etter 1960 ikke ble registrert sildegyting utenfor Karmøy. Da sildebestanden tok seg opp igjen på slutten av 1980-tallet tok silda på ny i bruk de gamle gytefeltene. I forbindelse med dette startet Institutt for fiskeri- og marinbiologi undersøkelser på gytefeltet for å undersøke hvilken påvirkning de store sildemengdene som kommer inn til kysten har på de kystnære bunnfiskbestandene. Det er ofte hevdet at sildeinnsiget fører til endringer i både vandringsmønster og tetthet av bunnfisk. Dette skulle tilsi at artssammensetningen i fiskesamfunnet endrer seg, også utover det som innsiget av sild selv bidrar til. I den relativt korte perioden silda er på kysten blir det en kraftig økning av tilgjengelig føde for fisk som beiter på sild og silderogn, og undersøkelser av næringsnettet, dvs. forbindelseslinjene mellom ulike fiskearter og deres byttedyr, har vært en viktig del av Høines’ avhandling. Arbeidet omhandler sammenligning mellom perioder med og uten sild både når det gjelder artssammensetning og næringsøkologi.

Personalia:
Åge Sigurd Høines er født på Askøy i 1963. Han er DH-kandidat i akvakultur fra distriktshøgskolen i Sogndal i 1989, og i 1993 ble han utdannet som cand. scient. i fiskeribiologi ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi (IFM), Universitetet i Bergen. I 1993 ble Høines ansatt som stipendiat ved IFM, finansiert av Norges Forskningsråd, og han har siden 1997 vært ansatt som forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.12.1999, kl. 12.15, Rom 2144, Høyteknologisenteret

Kontaktpersoner:
Åge Sigurd Høines, 55 23 85 00(a) tlf. 56 14 82 47 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no