Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Leseferdighet på småskoletrinnet

   
Liv Engen disputerer 14. desember for dr. philos graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen: "Kartlegging av leseferdighet på småskoletrinnet og vurdering av faktorer som kan være av betydning for optimal leseutvikling".

Avhandlingen beskriver utviklingen av nasjonale kartleggingsprøver i lesing for det som i prøveutviklingsfasen, var grunnskolens 1. og 2. klasse. Prøvene ble utviklet etter oppdrag fra Kirke-, Utdannings- og forskningsdepartementet, og målsettingen er å gi skolen/lærerne et redskap som kan kartlegge flere sider av elevenes leseferdighet.Dermed kan skolen/læreren sette i gang effektive og målrettede tiltak for å hjelpe dem som eventuelt har "snublet" litt i starten på sin leseutvikling. Videre analyserer avhandlingen data fra standardiseringen av disse prøvene, innhentet blant et stort og representativt utvalg norske barn. Analysene indikerer at prøvene gir viktig informasjon spesielt om de svakeste lesernes ferdighetsnivå og problemområder, og peker på faktorer som bør være sentrale for planlegging og tilrettelegging av leseopplæringen. Det framgår blant annet at elevers mestring av oppgaver av språklig (fonologisk) art, har direkte innvirkning på deres tekstlesingsferdighet, og ikke bare på ordlesing. Dette indikerer at det å rette elevenes oppmerksomhet mot språkets lydside kan ha enda større betydning enn tidligere antatt.

Personalia:
Liv Engen er født på Notodden 1950, fikk sin lærerutdanning ved Notodden lærerskole i 1972, og har arbeidet som lærer i Tysvær fra 1974-1991. I 1992 tok hun hovedfag i spesial-pedagogikk ved Stavanger Lærerhøgskole, og arbeidet ved Senter for Leseforsking fram til 1997 da hun fikk et doktorgradsstipend fra Stiftelsen Dysleksiforsking i Stavanger. Hun er nå ansatt som forsker samme sted.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.1999, kl. 1015, Stort Auditorium, Christiesgt. 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Liv Engen, tlf. 51 87 45 06 (a)/52 77 61 83 (p), E-post: dengen@online.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no