UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD
 

Mening som medisin
Cand. psychol. Tor-Johan Ekeland disputerer 11. juni 1999 for dr.philos. -graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Meining som medisin. Ein analyse av placebofenomenet og implikasjonar for terapi og terapeutiske teoriar»

At en pille som ikke har noen kjemisk virkning likevel kan virke er et velkjent, men lite forstått fenomen i medisinen. Dette er eksempel på det såkalte placebofenomenet. I avhandlingen presenterer en bred gjennomgang og analyse som viser at det dreier seg om mentale prosesser som er allmennmenneskelige - prosesser som kan være av stor (og ofte undervurdert) betydning for å utløse kroppens evne til selvhelbredelse. Hvilke konkrete forhold som kan bidra til dette vil imidlertid være knyttet til kulturelle sammenhenger. I lys av dette diskuteres både sjamanisme og visse former for alternativ medisin med høyt potensiale for å utløse denne ressursen. Siden placebo kan betraktes som en form for psykoterapi, blir det også stilt spørsmål om moderne psykoterapi er en form for kulturelt utviklet praksis som nettopp utnytter denne ressursen. Psykoterapi, både dens kulturhistoriske utvikling og foreliggende empirisk forskning, blir diskutert i et slikt perspektiv. Ekeland konkluderer med at både placebo og psykoterapi er former for kulturell praksis som skaper legende mening. Det foreslås i samsvar med dette at «bearbeiding av mening» er en felles mekanisme ved  ulike terapiformer, og at denne meningsbearbeidelsen ikke er betinget av terapiformenes påståtte egenskaper, men av en spesielt sosial kontekst. Avhandlingen lanserer deretter en teori om nødvendige betingelser for at en slik kontekst skal kunne fungere terapeutisk.

Personalia
Tor-Johan Ekeland er født i Langevåg i 1949. Han avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1976. Han er nå professor ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Volda.

Tidspunkt og sted for disputas:  11. juni 1999 Kl. 1015 i  Stort Auditorium, Christiesgt. 12

Prøveforelesninger: 10. juni 1999 kl. 1715 og  kl. 1815 i Stort Auditorium, Christiesgt. 12

Kontaktpersoner:
Professor Tor-Johan Ekeland, tlf 70075089 (a), tlf 70079925 (p), e-post:tje@hivolda.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no