Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Retten til vern som flyktning

   

Førsteamanuensis Terje Einarsen, disputerer 12. november for dr.juris.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Retten til vern som flyktning.

Avhandlingen omhandler spørsmål knyttet til flyktningers stilling i folkeretten, med hovedvekt på FNs flyktningebegrep slik dette er definert i Flyktningekonvensjonen av 1951. Et problem i den løpende debatten og rettsanvendelsen på dette området, er at de historiske traktatforutsetningene har vært mangelfullt analysert i juridisk teori. Rettspraksis kan derfor ha bygget på uheldige forestillinger om bakgrunnen for Flyktningekonvensjonen og flyktningebegrepet.

I fremstillingen dokumenteres den rettslige og historiske bakgrunnen for 1951-konvensjonen, særlig forarbeidenes tilblivelse, innhold og funksjon som rettskilde. Det viktigste funnet er at flyktningedefinisjonen ble oppfattet som inkluderende av de statsrepresentantene som laget konvensjonen, i forhold til personer som søker asyl på grunn av frykt for forfølgelse. En slik "vid" fortolkning av definisjonens substans utfordrer den "snevre" definisjonen som har vært forfektet i deler av statspraksis og faglitteraturen på området. Betydningen av å vektlegge det opprinnelige utgangspunktet også i nåtidig rettsanvendelse, illustreres gjennom en bred analyse av de relevante spørsmål innenfor rammen av gjeldende folkerett.

Personalia:
Terje Einarsen er født 5. mars 1960 i Bergen. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen (cand.jur. 1986) og Harvard Law School (LL.M. 1989). Har vært fast ansatt som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet siden 1994.

Prøveforelesninger:
Torsdag 11. november kl. 16.15 - 18.00:
Selvvalgt emne: Den folkerettslige adgangen til å utnytte vandrende fiskebestander.
Oppgitt emne: Forholdet mellom folkerett, humanitær-rett og flyktningerett.

Tid og sted for disputasen:
Fredag 12. november, kl. 10.15 i auditorium 2 på Dragefjellet.

Kontaktpersoner:
Terje Einarsen, tlf. 55 58 95 66 (a), tlf.55 19 28 92 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no