UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Geologien i nedre del av jordskorpa
M.Sc. Sharon Deemer disputerer  25. juni for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"The interpretation of deep seismic data with an emphasis on information from rock properties studies."
Kontinentene er en geologisk mosaikk av forskjellige bergarter med ulik dannelseshistorie. Seismiske undersøkelser er vårt viktigste instrumentet i undersøkelser av jordskorpens dypere deler, og Sharon Deemer har studert hvordan detaljene i det seismiske refleksjonsmønsteret kan nyttes til å avgrense sannsynlige mineralsammensetninger hos dypbergartene.  Et utgangspunktet har vært sammenhengen mellom mineralogien og seismisk signatur hos mørke bergarter (bl.a. Bjerkreim-Sogndal intrusjonen) som i dag befinner seg på eller nær overflaten, men som opprinnelig ble injisert i nederste del av jordskorpen. Hun konkluderer med  at bergartssmelte pålagret i nedre del av jordskorpen gir detekterbare seismiske refleksjoner som kan være diagnostiske.
Deemer og medarbeidere har også undersøkt hvordan omvandling ved høye trykk og temperatur av opprinnelige intrusjonsbergarter innvirker på refleksjonsegenskapene. Det generelle mønstret vi observerer med mange refleksjoner fra de dypere deler av skorpen kan delvis forklares som en funksjon av bergartenes omvandlingsgrad. Deemer gitt en viktig bidrag til forståelsen av geologien i den dype delen av jordskorpen. .

Personalia: Sharon Deemer er født i 1961 og vokste opp i Michigan. Hun tok M.Sc. i geofysikk ved University of Wyoming i 1985 og kom til Bergen året etter. Deemer har arbeidet som forskningsassistent ved UiB og Memorial University, Newfoundland.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 25 juni 1999, kl. 10.00, Auditorium 2, Realfagbygget, Allègaten 41.

Kontaktpersoner:
Professor Yngve Kristoffersen,tlf. 55 58 34 07/55 58 34 20
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no