UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Immunsvar mot tannløsningssykdom

Tom J. Sims disputerer torsdag 19. november for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Recognition of Cross-reactive and Strain-variable Antigens of Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis and Bacteroides forsythus by Antibodies in Sera from Periodontitis Patients.

Periodontitt skyldes bakterier i tannbelegg og er en av de mest vanlig forekommende infeksjonssykdommer hos mennesker. Doktorarbeidet til Sims viser at periodontitt-pasienter har varierende mengder motstoffer i blodet mot tre bestemte tannbakterier. Dette er immunapparatets svar på bakterieangrepet og viser at disse periodontittbakteriene er involvert i sykdomsutviklingen. Ved å undersøke et større antall blodprøver fra periodontittpasienter i flere land mot de samme tre bakteriene isolert fra disse personenes tannbelegg, fant Sims betydelig variasjon mellom pasientene når det gjaldt motstoffenes evne til å gjenkjenne og reagere med bakteriene. Gjennomgående var det kraftigere reaksjon mellom motstoffer og bakterier fra samme pasient enn mellom mostoffer fra én pasient og de tilsvarende bakteriene fra de andre pasientene. Dette tolker Sims dithen at de tre bakteriene har en rekke felles komponenter som de fleste periodontittpasienter reagerer på med motstoffdannelse.

Med tanke på fremstilling av en periodontittvaksine, vil funnene til Sims være viktige for utvelgelsen av bakteriekomponenter som skal inngå i vaksinen. Sims tenker seg at en slik vaksine kan gis til periodontittdisponerte individer for å hindre at de får sykdommen, og til periodontittpasienter for å øke mengden av motstoffer slik at deres mostandskraft mot periodontittbakteriene øker og tennenes festeapparat ikke lenger ødelegges.

Personali: Bachelor of Science Tom J. Sims er fra Seattle, USA. Sims arbeider ved Center in Oral Biology ved Universitetet i Washington, og samarbeider med forskere ved Laboratorium for oral mikrobiologi, Universitetet i Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen: Torsdag 19. november kl. 10.15 i audiotorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17.

Kontaktpersoner:
Tom J. Sims, 55 97 49 80
Professor Nils Skaug (veileder), tlf. 55 97 46 53
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43