UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Innvandrere på det norske arbeidsmarkedet

John Ebenezer Hayfron disputerer for dr polit.-graden fredag 13. november 1998 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

The Labor Market Experience of Immigrants in Norway.

I dag bor circa 232.200 personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Hayfrons avhandling analyserer innvandrernes erfaring på det norske arbeidsmarkedet. Avhandlingen består av fire artikler.

Den første artikkelen studerer effekten av norsk undervisning på innvandrernes språkferdighet og lønn. Resultatene viser at innvandrere som har gjennomført norskkurs gjør det bedre på arbeidsmarkedet enn de som har ikke har slike kurs.

Andre artikkel dreier seg om i hvilken grad lønnsforskjeller mellom innvandrere og nordmenn kan forklares av forskjellige yrkesvalg. Det viser seg at en stor del av lønnsforskjellen mellom innvandrere og nordmenn kan tilskrives at de har forskjellige typer jobber.

Den tredje artikkelen stiller spørsmål om innvandrerkvinners problemer på arbeidsmarkedet i hovedsak skyldes at de er kvinner eller deres innvandrerbakgrunn. Resultatene tyder på at kjønndiskriminering er viktigere enn etnisk diskriminerig.

Siste kapittel tester den såkalte "assimileringshypotesen" som sier at innvandrere får mindre lønn enn nordmenn når de kommer til Norge for første gang. Men etter en tids opphold i landet vil de ha investert i human kapital som kan nyttigjøres i Norge. Lønnsprofilene blir dermed brattere for innvandrere enn for nordmenn. Resultatene indikerer at innvandrermenn klarer å forbedre sin avkastning i arbeidsmarkedet etter noen år i Norge.

Prosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd.

Personalia:
John Ebenezer Hayfron er født i Ghana 13. Juni 1955. Han er cand.polit fra Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 13. november 1998, kl 13.15, Ulrike Pihls Hus.

Kontaktpersoner:
John E. Hayfron, Institutt for økonomi, e-mail: jhayfron@sfu.ca
Espen Bratberg, Institutt for økonomi, tlf. 55 58 92 03, e-mail: espen.bratberg@econ.uib.no
Informasjonskonsulernt Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a),tlf. 55 12 56 91 (p)