UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Industriell struktur og økonomisk vekst

Cand. polit. Hildegunn Kyvik Nordås disputerer 7. mai 1998 for dr. polit. graden ved Universitetet i Bergen  med avhandlingen:

Essays on industrial structure and economic growth

Avhandlingen tar som utgangspunkt at det er en negativ sammenheng mellom rikdom på naturressurser og økonomisk vekst. Tidligere forskning omkring denne sammenhengen har hovedsakelig sett på etterspørselsforhold i økonomien. Denne avhandlingen fokuserer på industristruktur i ressursrike land. Spesielt ser den på teknologiske forhold og markedsstruktur typisk for naturressursbasertete næringer.

Nordås finner at stordriftsfordeler i ressursbaserte næringer skaper etableringshindringer for andre, mer dynamiske næringer, noe som medfører en ensidig industristruktur. Tollbeskyttelse eller subsidier med formål å diversifisere økonomien vil imidlertid neppe øke landets inntekler og velferd, hverken på kort eller lang sikt. Dette fordi de ressursbaserte næringer ofte gir høyere avkastning både på kapital og arbeidskraft. Et bedre virkemiddel vil være å bygge kompetanse og teknologisk kapasitet slik at andre næringer kan konkurrere i kapital - og arbeidsmarkedet.

Videre finner Nordås at bedring i bytteforholdet for råvareimporterende land kan ha bidratt vesentlig til den økonomiske veksten i land som bruker slike råvarer relativt intensivt. Sør-Korea og Taiwan er eksempler på slike land. Råvareeksporterende næringer bruker produsenttjenester relativt intensivt. Dette kan skape grunnlag for komparative fortrinn for tjenesteproduksjon. Eksempel på næringer i tjenestesektoren som blir relativt intensivt brukt av råvareeksporterende sektorer er transport, finans og engineering. Den pågående liberaliseringen av verdenshandelen med slike tjenester vil derfor under gitte betingelser kunne bidra til en sterk vekst i tjenesteeksporten fra råvareeksporterende land. I tillegg vil en slik liberalisering kunne bidra til produktivitetsvekst gjennom økt spesialisering, som igjen vil føre til høyere pris på råvarer og dermed økt bevaring av naturressurser.

Personalia:
Hildegunn Kyvik Nordås er forsker på Christian Michelsen Institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen: 7. mai, kl. 13.15 i auditoriet  i Ulrike Pihls Hus.

Kontaktpersoner:
Cand. polit. Hildegunn Kyvik Nordås, tlf. 55574000
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55589035