UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Rekruttering og personskifte i lokalpolitikken

Cand. polit. Jacob Aars disputerer fredag 23. januar 1998 for dr. polit.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Rekruttering og personskifte i lokalpolitikken. En sammenligning av Finland og Norge

Avhandlingen tar utgangspunkt i det høye personskiftet blant norske lokalpolitikere. Ved å sammenligne rekrutteringsprosesser i finske og norske kommuner søker Aars forklaringer på at utskiftningen av lokalpolitikere er betydelig høyere i Norge enn i de øvrige nordiske landene. Materialet viser flere vesentlige forskjeller mellom finske og norske lokalpolitikere. Ettersom størsteparten av personskiftet skyldes at representanter trekker seg frivillig, er det overraskende at norske lokalpolitikere i liten grad gir negative begrunnelser for å hoppe av. I stedet later erfaring fra kommunestyrearbeid til å stimulere til videre politisk involvering i partier eller øvrig organisasjonsliv. I sterkere grad enn sine finske kolleger er norske lokalpolitikere motivert av en følelse av plikt for det å påta seg et kommunalt verv, mens de finske lokalpolitikerne i første rekke er drevet av saksorienterte motiver. Aars argumenterer for at utskiftningen av lokalpolitikere ikke nødvendigvis representerer et lokaldemokratisk problem. I stedet kan stor rotasjon blant politikerne være en kilde til demokratisk kontroll fra velgerne overfor de valgte. Undersøkelsen viser at så mange som 11% av velgerne i Norge har hatt et kommunalt verv. Den tilsvarende andelen i Finland er 4%. Ved at mange får politisk erfaring utvikles det også en politisk kompetanse i befolkningen, og over tid opparbeides et større reservoar av potensielle kandidater.

Personalia:
Født i Oslo 29. juni 1964. Cand. polit. 1992 med hovedfag fra Administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Arbeider som forsker ved Senter for samfunnsforskning (SEFOS), Universitetet i Bergen

Tid og sted for disputas: 23. januar kl. 10.15, i Auditorium 3, Dragefjellet skole.

Kontaktpersoner:
Cand. polit. Jacob Aars, tlf. 55 58 97 80
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35