UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Administrativ kultur i Bangladesh

Cand. polit. Ishtiaq Jamil disputerer 13. februar 1998 for dr. polit. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Administrative Culture in Public Administration: Five Essays on Bangladesh

Avhandlingen er et forsøk på å kartlegge den administrative kulturen i det Bangladeshiske byråkratiet. Med administrativ kultur menes de dominerende normer og verdier som former og påvirker byråkratenes holdninger, oppfatninger, adferd og handlinger. Slike normer påvirker blant annet byråkratiets forhold til politikken og til samfunnet generelt.

De sentrale funn er: a) Tradisjonelle normer er fremdeles dominerende i det Bangladeshiske byråkrati til tross for forsøk på å modernisere det. Byråkratiet er til dels elitistisk og har lav toleranse for politikk. Men det er likevel variasjoner blant byråkratene ofte artikulert som en konflikt mellom tradsjonelle og moderne normer. b) De frivillige organisasjonene er mer moderne enn byråkratiet, noe som indikerer at de er mer karaktisert av en samfunnsutviklings-kultur. c) Bangladesh har både like og ulike kulturelle trekk med de såkalte «tiger-landene» i Øst Asia. Det som er felles er et to-veis autoritets system , hvor overordnede tar seg av sine underordnede og hvor de underordnede til gjengjeld viser respekt og er lojale overfor sine overordnede.

Personalia:
Ishtiaq Jamil er født 17. august, 1958 i Karachi, Pakistan. Jamil har en mastergrad fra Department of Public Administration ved Universitetet i Dhaka, Bangladesh, 1981. I 1989 ble han Cand.polit. ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Ishtiaq Jamil arbeider nå som forsker LOS-Senteret, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og og sted for disputasen: 13. februar, kl. 10.15, i› Ulrike Pihls hus.

Kontaktpersoner:
Cand. polit. Ishtiaq Jamil, tlf. 55 54 84 33
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 589035