UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Institusjonsbasert attføring i Skandinavia

Cand.polit  Ingrid Helgøy disputerer 20. februar 1998 for dr.polit. graden  ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

Den institusjonsbaserte attføringen i Skandinavia. Diagnostisering, arbeidsformidling og samtaleterapi. 

Avhandlingen  er en undersøkelse av yrkespraksis og klienterfaringer  i attføringsinstitutter  i Norge, Sverige og Danmark. Studien tar utgangspunkt  i at de tre land, til tross for likeartede arbeidsoppgaver  viser svært ulik organisatorisk praksis innenfor den institusjonsbaserte attføringen.

I Norge var problemforståelsen dominert av en medisinsk-diagnostisk tilnærmingsmåte, hvor utredning  av individuelle kjennetegn ble  et hovedvirkemiddel ved instituttet. Instituttet  i Sverige var preget av en tilnærmingsmåte hvor arbeidsmarkedet i like stor grad som individet ble oppfattet som manipulerbart. Det fremste virkemiddelet ble derfor praktisk arbeidstrening i vanlig yrkesliv og aktivisering til arbeid og utdanning. I Danmark var problemforståelsen preget av en terapeutisk tilnærming og et hovedvirkemiddel var her, via samtaletarapi, å formidle livskvalitet uavhengig av arbeidsmarkedet.

Avhandlingen viser hvor kompleks og uforutsigbar implementeringen  av offentlig politikk kan være. Variasjon i praksis kunne ikke forklares med variasjon i den offisielle politikken. Forklaringer på lokal-nasjonal variasjon måtte søkes i institusjonelle forhold og i de ulike kunnskapsregimer som historisk hadde overlevd og blitt befestet i alle tre land.

Personalia
Ingrid Helgøy er født på Sjernarøy i Ryfylke, og er tilknyttet Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap og Senter for Samfunnsforskning, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen: 20. februar kl. 10.15 i Ulrike Pihls Hus

Kontaktpersoner:
Cand. polit. Ingrid Helgøy, tlf. 55589710
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55589035