UNIVERSITETET I BERGENNY DOKTORGRAD

Statlig statistikk

Cand.polit. Linda Sangolt (40) disputerer 6. september for dr.philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

THE POLITICS OF COUNTING: PRODUCING OFFICIAL STATISTICS ON THE NORTH SEA OIL INDUSTRY IN NORWAY AND GREAT BRITAIN, 1966-1986.

Avhandlingen er en undersøkelse av hvordan Statistisk Sentralbyrå gikk frem for å samle inn og publisere offisiell statistikk om petroleumsvirksomheten i Nordsjøen i samarbeid med oljeselskapene og andre statlige institusjoner i perioden 1966-1986. Studien tar utgangspunkt i at statlig statistikk ikke er teknisk og politisk nøytral kunnskap, men sluttprodukter av komplekse samspill av historiske, organisatoriske, juridiske, politiske og økonomiske forhold. En del av studien er en sammenligning av utviklingen av norsk og britisk oljestatistikk som illustrerer hvordan historiske, organisatoriske og institusjonelle faktorer og makroøkonomiske politiske målsetninger påvirker den offisielle statistikkens form og innhold. En analyse av Statistisk Sentralbyrås problemer med å utarbeide og fritt publisere produksjons- og eksportstatistikk for olje og naturgass viser at hensynet til informasjonsoffentlighet på et politikkområde av sentral nasjonaløkonomisk betydning ble gjenstand for forhandlinger om tolkning og praktisering av relevante lovverk og kom i konflikt med både de private oljeselskapenes og den norske stats økonomiske interesser.

Personalia
Linda Sangolt er født i Bergen. Hun er cand. polit. fra Universitetet i Bergen. I 1986 ble hun NAVF-stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonskunnskap, Universitetet i Bergen. Siden 1987 har hun vúrt amanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. I 1994 ble hun tilknyttet som forsker ved Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring (LOS-senteret) hvor hun nå arbeider.

Tidspunkt og sted for doktordisputas: Ulrikke Pihls hus, 6 september, kl.10.15.

Prøveforelesninger: Ulrikke Pihls hus, 5.september kl.16.15.
Selvvalgt emne: The Lost Mission of Political Science: the Moral Sources of Collective Action.
Oppgitt emne: The production of national statistics in a context of Europeanisation and statistical internationalism and standardization.

Kontaktpersoner:
Forsker Linda Sangolt, tlf. 55548424 (a), 55961057 (p)
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55589035 (a), 55200291 (p)