UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Attføring i Norge og Sverige

Cand. polit Marit Helgesen disputerer lørdag 11. oktober 1997 for dr. polit. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

Attføring - en tjeneste i velferdsstaten. En komparativ undersøkelse av attføring i Norge og Sverige.

Avhandlingen er en statsvitenskapelig undersøkelse av attføring som virksomhet, apparat og offentlig politikk. Den baserer seg på sammenligninger av to case, det norske og svenske og den tar for seg tidsrommet 1945, da attføring var et nytt tiltak i begge landene, til 1980. Den stiller spørsmål ved de verdier som var rådende i de to lands attføringsapparater og hvilke mekanismer som var virksomme for at disse skulle nedfelles i apparatene. Studien viser at betingelsene for at attføring kunne settes i gang og vedlikeholdes som tiltak i norsk og svensk arbeidsmarkedsetat var ulike. Dette kan i stor grad tilbakeføres til de statlige nettverk og aktører som kan identifiseres og de yrkesgruppene som var aktive i attføringen. I Norge var nettverket åpent. Aktører kunne selv definere seg inn og arbeidsmarkedsetaten var frem til 1960 lite byråkratisert. Tilknytningen til lovene om uføretrygd og attføringshjelp fra 1961 styrket medisinernes mulighet til å definere innholdet i attføringen som et medisinsk arbeidsfelt. Dette førte til at det sentrale ble etableringen av en diagnose som kunne nedfelles i en attføringsplan. I Sverige var nettverket mer lukket. Hvem som var aktører var klarere definert og en sterkt byråkratisert arbeidsmarkedsetat kontrollerte alle de aktive yrkesgruppene. Etatens egen yrkesgruppe, arbeidskonsulentene, ble dermed den viktige yrkesgruppen i iverksettingen av attføring og sikret at formidling av arbeidsledige til arbeid forble en verdi i apparatet. En slik yrkesgruppe ble det også etablert i det norske attføringsapparatet uten at den hadde samme muligheter som i Sverige til å definere innholdet i attføring.

Personalia
Marit Helgesen er født og oppvokst på Voss. Hun tok hovedfag ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen høsten 1987 og er for tiden tilknyttet samme institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11. oktober kl. 10.15, Ulrike Pihls hus.

Kontaktpersoner:
Cand. polit. Marit Helgesen, tlf. 55582190
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55589035 (a), 55200291 (p)