Maktkamp mellom kommune og fylkeskommune

Cand.polit. Therese Reitan disputerer 10. mai for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Municipal Checks and County Balances. The Referral Process for Substance Abusers.

Forholdet mellom første- og andrelinjetjeneste, som i praksis vil si fylkeskommune og kommune, blir ofte beskrevet som en tiltakskjede der alle ledd jobber harmonisk i samme retning. Likevel oppstår det konflikter og gnisninger. Reitans avhandling er en organisasjonsteoretisk analyse av forholdet mellom kommune og fylkeskommune i rusomsorgen. Ved å belyse dette forholdet ut fra et makt- og konfliktperspektiv blir en alternativ forståelse av forholdet mellom fylkeskommune og kommune presentert. Begge parter har ulike kort å spille ut mot hverandre, fylkeskommunen har kontroll over klientinntaket og kommunene kontrollerer henvisninger. Fylkeskommunen kontrollerer viktige gjestepasientmidler, mens god kommuneøkonomi gjør avhengigheten av fylkeskommunale midler mindre.

Studiet bygger på materiale fra Vest-Agder fylke, men problemstillingen er relevant både for andre fylker og andre sektorer. Det empiriske materialet er noe originalt fordi det blir benyttet klientjournaler for rusmiddelmisbrukere som har søkt om behandling.

Personalia
Therese C. Reitan (31), er opprinnelig fra Trondheim og bor for tiden i Kristiansand. Hun ble cand.polit. ved Universitetet i Bergen i 1990, og har under arbeidet med doktorgraden vært ansatt som høgskolelektor ved Institutt for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Agder.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Lørdag 10. mai, kl. 10.15 i Ulrikke Pihls hus.

Kontaktpersoner:
Cand.polit. Therese C. Reitan tlf.: 38 14 16 48 (a)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit tlf.: 55 58 90 43 (a) / 55 12 56 91 (p)


INFORMASJONSAVDELINGEN, UIB
Postadresse: Gateadresse: Telefon:* 55 58 90 30 Telefax: 55 58 90 32
5020 Bergen Parkveien 9