Organisasjonslæring

Cand.polit. Wiggo Hustad disputerer tirsdag 13. mai til dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlinga

Inne i, og ute av organisasjonslæringsprosessen - tilfellet Norne.

Avhandlinga drøftar kritisk tre påstandar som omhandlar svake sider ved organisasjonslæringa innad i bedrifter. 1. Ein veit for lite om korleis kollektiv kunnskap blir utvikla. 2. Etablert teori tek ikkje høgde for at utvikling av kollektiv kunnskap skjer på ulike måtar. 3. Overgangane frå individuell kompetanse til kollektiv prestasjonsevne blir ikkje forstått godt nok.

Desse påstandane blir prøvd ut gjennom utbygginga av det Statoilopererte oljefeltet Norne. Utbygginga av dette feltetet er økonomisk vellukka, både på utbyggings- og produksjonssida. Organisatorisk bryt Norne med tradisjonelle utbyggingar. Hustad sitt studie av Nornefeltet sin organisasjon synliggjer at tett integrasjon mellom aktørar frå ulike selskap, parallelle aktivitetar og armslag for den taktiske leiinga er grunnleggande for å oppnå rask kunnskapsutvikling på kollektivt nivå. For å forstå korleis kunnskap blir utvikla i moderne organisasjonar må ein heller rette merksemda mot gruppe- og interorganisasjonsnivå enn mot individ- og organisasjonsnivået, viser Hustad i si avhandling.

Personalia
Wiggo Hustad (f. 1960) kjem opprinneleg frå Sprova i Steinkjer kommune, og er cand.polit. frå 1986. Frå 1989 har han vore forskar ved Vestlandsforsking i Sogndal. Han er gift og har to barn, og er no busett i Lærdal i Sogn.

Tid og sted:
Tirsdag 13. mai kl. 10.15 i Auditoriet, U.Phils hus.

Kontaktpersonar
Cand.polit. Wiggo Hustad tlf.: 57 67 61 69 (a) / 57 66 61 69 (p) Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit tlf.: 55 58 90 43 (a) / 55 12 56 91 (p)


INFORMASJONSAVDELINGEN, UIB
Postadresse: Gateadresse: Telefon:* 55 58 90 30 Telefax: 55 58 90 32
5020 Bergen Parkveien 9