Næringsmiddelkontrollen: fra helse til landbruk

Cand.scient. Kari Tove Elvbakken disputerer fredag 23. mai for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Offentlig kontroll av næringsmidler. Institusjonalisering, apparat og tjenestemenn

Avhandlingen er en studie av den norske næringsmiddelkontrollens historiske framvekst i løpet av vel 100 år og virksomheten i dag. Næringsmiddelkontroll var en sentral del av det tidligere forebyggende helsearbeidet. Fra en selvsagt plass for næringsmiddelkontroll innenfor helseforvaltningen, har feltet beveget seg over mot Landbruksdepartementets ansvarsområde. En nylig framlagt offentlig utredning forslår imidlertid å føre feltet tilbake til helseforvaltningens område. I europeisk sammenheng har oppmerksomheten om kugalskap aktualisert kontrollens uavhengighet av næringsinteresser på en kraftfull måte. Kontrollens innhold og organisering er åpnet for politisk debatt.
Avhandlingens analyse av dagens forhold bygger på spørreskjemamateriale fra landets lokale enheter for næringsmiddelkontroll og fra apparatets ansatte. Analysen viser at i den lokale kontrollen står helsehensynene sterkest. I tillegg er det en klar tendens til at rådgiving og veiledning foretrekkes framfor renere kontrollstrategier. De ansatte ønsker å benytte sine faglige kvalifikasjoner heller enn å utøve kontrollmyndighet. Ingen av de ansatte er utdannet for å utøve næringsmiddelkontroll.

Personalia:
Kari Tove Elvbakken er oppvokst på Sunndalsøra. Etter avlagt cand.scient eksamen ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo i 1984, arbeidet hun i Kommunalavdeling helse og sosiale tjenester i Bergen kommune. Siden 1992, da hun fikk stipend fra Norges forskningsråd, har Elvbakken arbeidet ved Senter for samfunnsforskning. Hun er også tilknyttet Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
[Bilde av Elvbakken på nett: http://www.uib.no/info/dr_grad/97/mai/Elvbakken.gif]

Tidspunkt og sted for disputasen:
23. mai kl. 10.15, Lauritz Meltzers Hus, lite aud.

Kontaktpersoner
Cand.scient. Kari Tove Elvbakken tlf.: 55 58 97 74 (a) / 55 29 62 42 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit tlf:: 55 58 90 43 (a) / 55 12 56 91 (p)


INFORMASJONSAVDELINGEN, UIB
Postadresse: Gateadresse: Telefon:* 55 58 90 30 Telefax: 55 58 90 32
5020 Bergen Parkveien 9