Mor-barn forhold i Etiopia

Kandidat Teka Zewdie disputerer lørdag 14. juni for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

Mother-child Relational Patterns in Ethiopia: Issues for developmental Theories and Intervention Programs.

I avhandlingen sammenligner Zewdie forskjeller i mor-barn kontakten i et høyere og et lavere sosialt lag i Etiopia. Han påviser store forskjeller i kommunikasjons- og samværsmønstre: Sammenlignet med mødrene fra det lavere sosiale lag har mødrene fra det høyere sosiale lag bedre kontakt med barna sine, både verbalt og nonverbalt. De forholder seg mer aktivt til barna og er mer kjærlige og omsorgsfulle. Disse forhold henger sammen med mødrenes utdannelse, i følge Zewdies teori.
I tillegg til dette viser Zewdies studie at det var færre barnefødsler blant kvinnene i det høyere sosiale lag og at andelen av fødte gutter var langt større hos gruppen av kvinner fra det lavere sosiale lag.

Avhandlingen bygger på en undersøkelse av i alt 85 mor-barn par, der 36 kommer fra et samfunn med lavere sosio-økonomisk standard og 49 fra et samfunn dominert av middel- og høyere klasse- familier. Alle barna i begge grupper var i alderen 0 til 3 år. Ut over dette er avhandlingen blant annet basert på videomateriale.

Personalia:
Teka Zewdie er født i Etiopia i 1948. Han tok M.Sc.-graden ved Institutt for psykologi, Universitetet i Leipzig, Tyskland, i 1987. Siden 1992 har Zewdie vært involvert i doktorgradsprogrammet ved Det psykologiske fakultet.

Tid og sted: Lørdag 14. juni i Auditoriet, Christiesgt. 12.

Kontaktpersoner
Konsulent Solfrid Hornell, Senter for internasjonal helse, tlf.: 55 97 49 80 (a) / 56 58 65 41 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit tlf:: 55 58 90 43 (a) / 55 12 56 91 (p)


INFORMASJONSAVDELINGEN, UIB
Postadresse: Gateadresse: Telefon:* 55 58 90 30 Telefax: 55 58 90 32
5020 Bergen Parkveien 9