Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Trygd og forsikring

Cand.polit. Even Nilssen disputerte 23.mai 1996 for dr.polit.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Penger, makt og velferd. En studie av trygd og forsikring

Avhandlingen er en sammenliknende studie av to sentrale systemer for kollektiv risikohåndtering: trygd og (livs)forsikring. Hovedmålet er å forstå praksis i disse virksomhetene med utgangspunkt i systemenes plassering innenfor markedet og staten. Dette er gjort med grunnlag i undersøkelser av tre praksisfelt: salg av forsikringer og behandling av erstatningssaker i et forsikringsselskap og saksbehandling ved to trygdekontorer. Avhandlingen søker å gripe forholdet mellom generelle systemtrekk og de handlingsmønstre som oppstår i disse feltene. De variasjonene som oppstår i praksis analyseres i forhold til systemenes plassering innenfor markedet og staten, men også i forhold til deres grunnlogikk, mål og interne styringsstrukturer. Tre typer serviceregimer identifiseres hvor likheter og forskjeller delvis følger systemgrensene (trygd og forsikring) og delvis går på tvers av disse. Studien viser at kombinasjoner av analyser på ulike nivå gir det beste grunnlaget for å forstå likheter og forskjeller mellom markedsbasert og statlig velferdsproduksjon. Avhandlingen er således et generelt bidrag til studiet av måten offentlige og private velferds-systemer fungerer på innenfor en norsk sosialdemokratisk samfunnsmodell.

Personalia
Even Nilssen er født i Harstad 3.februar 1958 og oppvokst i Narvik. I 1986 fullførte han cand.polit.graden ved Universitetet i Bergen med hovedfag i Administrasjon og organisasjons-vitenskap. I perioden fra 1987 til 1996 har han i hovedsak jobbet ved Senter for samfunns-forskning, Universitetet i Bergen, hvor han for tiden har stilling som forsker. Høsten 1994 hadde Nilssen stilling som amanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:
Cand.polit. Even Nilssen, tlf. 55 58 97 73
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)