Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Samvirkeorganisasjonene og prisingen av landbruksprodukter

Cand.polit. Berit Tennbakk (36) disputerer 28. juni 1996 for den samfunnsvitenskapelige doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

Market Behavior of Agricultural Cooperatives.

Samvirkeorganisasjonene spiller en viktig rolle i landbrukspolitikken. I de norske markedene har de en sterk stilling og er med på å sikre medlemmene sin del av overskuddet. Private grossister som konkurrerer med samvirkeorganisasjoner, kan også bli presset til å gi sine leverandører høyere priser enn de ellers ville gjort. Samtidig vil det være fare for at samvirkeorganisasjoner kan utnytte dette ved å sette en høy pris til forbrukerne. Tross alt er samvirkeorganiseringen en form for prissamarbeid mellom produsenter som ikke tillates i andre næringer. Det vil derfor være motstridende interesser mellom bøndene og forbrukerne. Det er heller ikke sikkert at samvirke-organisasjonene vil velge en markedstilpasning som er den beste, sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Den overordnede problemstillingen er hvorvidt samvirkeorganisering er et tjenlig redskap i jordbrukspolitikken. På teoretisk grunnlag vurderes det; 1) hvorvidt andre reguleringsformer kan gi bedre samfunnsøkonomiske resultater, 2) under hvilke forutsetninger samvirkeorganisering bedrer bøndenes stilling på bekostning av forbrukerne, 3) om private grossister kan utnytte samvirke-organisasjoners sterke stilling til egen fordel, og 4) om samvirkeorganisering i enkelte tilfeller heller ikke er et gode for bøndene.

Personalia
Berit Tennbakk er født og oppvokst i Harstad. Hun fikk graden cand.polit. med hovedfag i sosialøkonomi ved Universitetet i Bergen våren 1988. Før hun begynte som universitetsstipendiat jobbet hun to år som forskningsassistent ved Senter for anvendt forskning ved Norges handelshøyskole. I tillegg til emner innenfor jordbruksøkonomi har Tennbakk jobbet med problemstillinger i forbindelse med organiseringen av kraftomsetningen i Norge. Berit Tennbakk er gift og har to barn. Hun er nå ansatt som markedsanalytiker ved Statoils hovedkontor i Stavanger.


Tidspunkt og sted for disputasen: 28. juni 1996, kl. 13.00, Auditorium, Hermann Fossgt.6.

Kontaktpersoner:
Cand.polit. Berit Tennbakk, tlf. 51 80 66 39 (a)/51 53 31 75 (p), 55 58 92 00 (UiB)
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)