Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Litteraturteori og digitale medier

Cand.philol. Espen Aarseth disputerer 22. juni 1996 for dr.art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature

Avhandlingen setter nye digitale medier inn i en medie- og litteraturteoretisk ramme. Gjennom et bredt studium av ulike tekst-medier, både digitale og papirbaserte, utvikles en teori om "ergodisk" litteratur, d.v.s. en type tekster der det som leses blir satt sammen under lesningen. Aarseth har sammenlignet hypertekst, dataspill, Internett-baserte rollespill, automatiserte fortellings-generatorer og en del eldre samt modernistiske tekster, og konstruert en modell for å beskrive medie-forskjeller generelt. Deretter er de ulike hovedtypene analysert i hvert sitt kapittel, i lys av bl.a. semiotisk, retorisk og narrativ teori. De eksisterende tekst-teoriene er ikke tilstrekkelige for å beskrive de nye mediene, og en viktig del av avhandlingen går ut på å lage et begrepsapparat for å beskrive handlingsstrukturene i digitale tekster, f.eks. i dataspill. Avhandlingen rommer også en kritikk av det ukritiske og unyanserte begrepet "interaktivitet", og demonstrerer at det vanlige skillet mellom elektroniske og papir-baserte tekster er mer ideologisk enn reelt. Avhandlingen er antatt for publisering av Johns Hopkins University Press.


Personalia
Espen Aarseth er født i Bergen 29. august 1965. Han har hovedfag i litteraturvitenskap fra UiB (1991). Fra 1987 til 1992 arbeidet han som programmerer ved EDB-seksjonen, HF, og fra 1992 som vit.ass. og stipendiat (1993-6, Norges Forskningsråd) samme sted. Til høsten blir han seksjonsleder ved ny-opprettede seksjon for humanistisk informatikk, UiB, og vil være ansvarlig for oppbyggingen av et nytt grunnfagstilbud der.


Tidspunkt og sted for disputasen: 22. juni kl 10.15, Auditorium, Jus-bygget


Kontaktpersoner:
Cand.philol. Espen Aarseth, tlf. 55 21 22 56 (a)/ 55 29 27 82 (p)
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)