Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD


Formingen av et ghanesisk byråkrati

Cand. polit Francis Appiah disputerer 24. februar 1996 for dr.polit. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

The search for a Bureaucracy with a Ghanaian Face: Bureaucratic Reorganization and the Politics of Institutionalization of a political regime in Post-Colonial Ghana, 1957-1993

Avhandlingens tema er omformingen av den koloniale statsforvaltningen i Ghana til et representativt og ansvarlig byråkrati etter uavhengigheten. Avhandlingen omfatter perioden fra 1957 til 1993. Temaet belyses gjennom å studere ulike reorganiseringsforsøk sett i forhold til ønsket om å skape et stabilt politisk styre. Appiah fant at reorganiseringsforsøkene ikke lyktes når det gjaldt å omforme statsforvaltningen til et representativt byråkrati. Hovedårsaken var uenighet med hensyn til å definere hva et representativt byråkrati faktisk er, og hovedkonfliktlinjen gikk mellom generalister og spesialistprofesjoner. Hver regjering forsøkte å reorganisere statsforvaltningen ut fra egen smak. Med i alt åtte vidt forskjellige politiske styresett i løpet av de 36 årene avhandlingen tar opp, ble resultatet stor ustabilitet. En viktig konklusjon i avhandlingen, er at reorganiseringen av statsforvaltningen ikke kan reduseres til en jakt på større effektivitet alene. Minst like viktig er stabil politisk styring, og dessuten et klart definert forhold mellom politiske ledere og embetsverk.

Personalia
Francis Appiah er født i Accra, Ghana, 4. september 1956. Han er gift og har et barn. I 1980 fullførte han «Bachelor degree» i statsvitenskap og historie ved Universitetet i Ghana, Accra. Fra 1980 til 1982 arbeidet han som personalkonsulent i Ghanas turistdirektorat. Deretter kom han til Norge i 1982 og fullførte sin cand. mag. grad i 1984 og cand. polit. graden i 1988 ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Fra 1989 til 1991 arbeidet han som forskningsassistent ved samme institutt. Han ble så i 1992 universitetsstipendiat.

Tidspunkt og sted for disputasen: 24. februar kl 10.15, Auditoriet, Ulrike Pihls Hus

Kontaktpersoner:
Cand.polit. Francis Appiah, tlf. 55 21 20 37 (a)
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)