Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Bruk av bedriftsrådgivere

Cand.polit. Steinar Askvik (48) disputerer 29. september for dr.philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Organisasjoner, konsulentbruk og læring

Avhandlingen er en studie av hvordan private bedrifter og offentlige etater anvender
konsulenter i organisasjon og ledelse. Bruken av bedriftsrådgivere har økt betydelig de siste
årene, og i avhandlingen presenteres data om konsulentbruk blant 352 norske virksomheter
og 111 konsulenter. Tre spørsmål behandles: Hvilke organisasjoner kjøper konsulent-tjenester?

Hvordan gjennomføres konsulentoppdrag i praksis? Hvem er konsulentene? Den teori som
utvikles er at konsulentbruk er en kilde til læring og kompetanseutvikling for bruker-organisasjonene. Konsulentenes kunnskapsbasis er imidlertid beheftet med betydelig
usikkerhet.


Personalia
Steinar Askvik er født i Bergen. Han er cand.polit. fra Universitetet i Bergen med hovedfag
i offentlig administrasjon og organisasjonsvitenskap (1975). Han er nytilsatt som første-amanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB. Tidligere har han vært knyttet til Administrativt forskningsfond ved Norges handelshøyskole. De siste fem årene har han arbeidet som forsker ved Chr.Michelsens Institutt.


Tidspunkt og sted for disputasen: 29. september kl.10.15, Ulrike Phils hus


Prøveforelesninger: 28. september kl.14.15, Ulrike Phils hus
Selvvalgt emne: "Et læringsperspektiv på planlagt institusjonsbygging i u-land"
Oppgitt emne:"Drøft politiske og institusjonelle betingelser for læring i offentlig forvaltning"


Kontaktperson:
Cand.polit. Steinar Askvik tlf. 55 21 24 74 /55 57 43 74
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)