Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Digital kommunikasjon

Cand.scient. Marianne Fjelltveit Hole disputerer 4.desember 1995 for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

High Rate Convolutional Codes: Low Complexity Decoding and Structural Analysis.

Det eksisterer to typer digitale kommunikasjonssystem; overføringssystem og lagringssystem. Oppgaven til overføringssystemene er å flytte informasjon fra et sted til et annet. Lagrings-systemene lagrer informasjon over. I begge disse systemene vil ytre påvirkning ødelegge informasjonen. Denne ytre påvirkningen kalles {\em støy. Ved å kode informasjonen med en feilkorrigerende kode kan kommunikasjonssystemer fungere pålitelig selv om de ut settes for støy. Når informasjonen mottas over en overføringslinje eller hentes frem fra et lagringsmedium, må den dekodes. Marianne Fjelltveit Hole presenterer i sin avhandling flere metoder for hurtig dekoding av en type feilk orrigerende koder som kalles konvolusjonskoder. Videre har hun analysert de feilkorrigerende egenskapene til konvolusjonskoder. Denne analysen har gitt innsikt i hvorfor dekodere for sammenlignbare koder implementert på maskinnivå, har fors kjellige minnebehov.

Personalia:
Marianne Fjelltveit Hole (29) er født i Arna. Hun oppnådde cand.mag. graden i informatikk i 1990, og i 1992 avla hun cand.scient. eksamen ved Institutt for informatikk, Universitet i Bergen. I 1993 ble hun tatt opp som dr.scient.-student ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsstudiet ble fullfinansiert ved et personlig stipend fra Norges forskningsråd (NFR). Deler av arbeidet med avhandlingen ble gjort under et åtte måneder langt forskningsopphold ved Center for Magne tic Recording Research, University of California, San Diego.

Tidspunkt og sted for disputasen: 4. desember kl 10.00, Høyteknologisenteret, Stort auditorium

Kontaktpersoner:
Cand.scient. Marianne Fjelltveit Hole, tlf. 55 58 42 00 (Inst. for informatikk)
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)