Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Radikale løsninger og organisasjonsmessig aksept

Cand.polit. Lars Chr. Blichner (40) disputerte den 8.desember 1995 for dr.philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Radical Change and Experiental Learning

Avhandlingen er en studie i organisasjonsmessig læring. Et hovedspørsmål er hvorfor radikalt nye strukturelle løsninger under visse betingelser synes å ha en bedre sjanse til å bli akseptert enn løsninger som bygger på mer velkjente organisasjonsmodeller. Avhandlingens teoretiske siktemål er å bidra til en bedre forståelse av strukturell variasjon i grenseflaten mellom offentlig og privat sektor og å videre utvikle teorier om erfaringsbasert læring.

Avhandlingens empiriske fokus er de såkalte teknologiavtalene som ble inngått mellom den norske stat og utenlandske oljeselskaper i tiden fra 1979. Avtalene innbar at oljeselskapene skulle drive forskning og utvikling i samarbeid med norske bedrifter og forskningsinstitusjoner. Motytelsen fra statens side var at selskapene skulle premieres ved tildeling av konsesjoner på den norske kontinentalsokkel. Det er dette avtaleverket som i avhandlingen tolkes som en organisasjons- og styringsmessig innovasjon, spesielt i forhold til en ordning hvor forsknings- og utviklingsmidlene blir fordelt over det ordinære statsbudsjettet.

Et hovedpoeng i avhandlingen er at radikale løsninger vil ha den fordel at de ikke umiddelbart vil bli oppdaget av aktører som vil tape på at ordnignen innføres. Når eventuelle opponenter ser og vinner erfaring med nyordningen, kan det være for sent å få den fjernet fordi de nye ordningene utvikler robusthet mot kritikk og endringsforsøk.

Personalia:
Lars Chr. Blichner er født 15.oktober 1955. Han tok sin embetseksamen i
Administrasjon og organissjonsvitenskap i 1984, og har siden arbeidet ved samme
institutt, hvor han nå er tilsatt som førsteamanuensis.

Tidspunkt for sted og disputas: 8.desember 1995 kl. 10.15 i Auditoriet, Ulrike
Phils hus

Prøveforelesning: 7.desember kl. 14.15 i Auditoriet, Ulrike Phils hus.

Kontaktpersoner:
Dr.philos Lars Chr. Blichner, tlf. 55212152 (a).
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35(a)/ 55 20 02 91 (p)